Bài dịch

NGHIÊN CỨU VỀ NICCOLÒ MACHIAVELLI ĐỂ HIỂU VỀ QUÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ

Tại sao lại viết về Machiavelli? Machiavelli chắc chắn đã đóng góp một lượng lớn các diễn ngôn trong tư tưởng phương Tây – đáng chú ý là trong lĩnh vực lý thuyết chính trị, nhưng đồng thời còn có cả lịch sử và thuật chép sử, văn chương Ý, nguyên lý chiến tranh và […]

Bài dịch

TỪ NỀN DÂN CHỦ ĐẾN CHẾ ĐỘ TÀI PHIỆT

Trong tiếng Anh, để mô tả các thể chế chính trị, những từ kết thúc bằng “-ocracy” thường được sử dụng. Bộ phận đứng trước “-ocracy” trong những từ này sẽ mô tả cội nguồn của quyền lực trong các thể chế đó. Chẳng hạn, một nền chuyên chế, hay “autocracy”, là thể chế chính […]